വീട്ടില്‍ സഹായിയെ ആവശ്യമുണ്ട്

ടെക്‌സാസിലെ ഓസ്റ്റിനില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ പാചകത്തിനും വീട്ടുകാര്യങ്ങളില്‍ സഹായിക്കുവാനുമായി ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: 408 218 3061.