• ബാക്ക്-ടു-വര്‍ക്ക് നിയമം വിവാദമാകുന്നു

    പണിമുടക്കുന്നതിനുള്ള പോസ്റ്റല്‍ ജീവനക്കാരുടെ അവകാശം നിയമം മൂലം എടുത്തുകളയാന്‍ ഗുണ്മെന്റിന് അവകാശമുണ്ടോ? സമരം ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റല്‍ തൊഴിലാളികളെ തിരികെ ജോലിയിő......

<<
 
<
 
4
 
5
 
6
 
>
>>