• പെട്രീഷ്യാ പെൽറ്റൺ ലോക വൈഎംസിഎ അധ്യക്ഷ

    ബാങ്കോക്ക്∙ വൈഎംസിഎ അഖില ലോക അധ്യക്ഷയായി പെട്രീഷ്യാ പെൽറ്റണെ (കാനഡ) പതിനെട്ടാമതു ലോക കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആദ്യമായാണു ലോക കൗൺസിലിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു വനിത എത്തുന്......

<<
 
<
 
7
 
8
 
9
 
>
>>